Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

,,Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka''

(art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji )

 Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania i porządku publicznego.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, podobnie jak cała Policja Polska, jest zorganizowana i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy resortowe.

Do podstawowych zadań Policji należą:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

Policjanci wykonując czynności służbowe mają prawo do:

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości ;

- zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

- zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;

- zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;

- przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

- dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego
i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;

* Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (z poźn. zm)

W skład Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wchodzi 13 Komisariatów, w tym 10 na terenie miasta Wrocławia oraz 3 pozamiejskise

Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto

ul. Trzemeska 12, 53-679 Wrocław,

telefon: +48 71 359 26 00, 71 340 31 31, 71 340 43 90

Komisariat Policji Wrocław Krzyki

ul. Ślężna 115-129 , 53-305 Wrocław,  

telefon: +48 71 782 46 00 lub 01,02,03

Komisariat Policji Wrocław Śródmieście

ul. Grunwaldzka 6 , 50-355 Wrocław,

telefon: +48 71 340 43 58 , 71 322 22 17

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

ul. gen. I. Połbina 1, 54-151 Wrocław,

telefon: +48 71 351 02 13, 71 340 43 80

Komisariat Policji Wrocław Psie Pole

ul. Piłsudskiego 6/8, 51-151 Wrocław,

telefon: +48 71 340 46 05, 71 340 45 25

Komisariat Policji Wrocław Rakowiec

ul. R. Traugutta 94, 50-420 Wrocław,

telefon: +48 71 343 56 77, 71 340 43 44

Komisariat Policji Wrocław Ołbin

ul. Rydygiera 46, 50-249 Wrocław,

telefon: +48 71 328 96 18, 71 340 43 06

Komisariat Policji Wrocław Grabiszynek

ul. Grabiszyńska 255, 53-234 Wrocław,

telefon: +48 71 363 14 21, 71 340 41 16

Komisariat Policji Wrocław Osiedle

ul. Kiełczowska 15, 51-315 Wrocław,

telefon: +48 71 345 78 94, 71 340 28 20

Komisariat Policji Wrocław Leśnica

ul. Średzka 42, 54-017 Wrocław,

telefon: +48 71 354 32 96, 71 340 28 50

Komisariat Policji w Długołęce

ul. Wrocławska 24, 55-095 Długołęka,

telefon: +48 71 315 21 77

Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich

ul.1-go Maja 16, 55-080 Kąty Wrocławskie,

telefon: +48 71 316 65 07

Komisariat Policji w Sobótce

ul. Ogrodowa 8/10, 55-050 Sobótka,

telefon: +48 71 316 28 17

 

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Zachowane pozostają numery:

  • 997 - Policja,
  • 998 - Straż Pożarna,
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe.

sierż.szt. Justyna Szeglowska

Wydział Prewencji i Patrolowy

KMP we Wrocławiu

Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto

ul. Trzemeska 12
tel. +48 71 359 26 00
tel. 71 340 31 31

Komisariat Policji Wrocław Śródmieście

ul. Grunwaldzka 6, 50-355 Wrocław
tel. +48 71 340 43 58
tel. 71 322 22 17

Komisariat Policji Wrocław Rakowiec

ul. R. Traugutta 94, 50-420 Wrocław
tel. +48 71 343 56 77
tel. 71 340 43 44

Komisariat Policji Wrocław Psie Pole

ul. Piłsudskiego 6/8, 51-151 Wrocław
tel. +48 71 340 46 05
tel. 71 340 45 25

Komisariat Policji Wrocław Ołbin

ul. Rydygiera 46, 50-249 Wrocław
tel. +48 71 328 96 18
tel. 71 340 43 06

Komisariat Policji Wrocław Osiedle

ul. Kiełczowska 15, 51-315 Wrocław
tel. +48 71 345 78 94
tel. 71 340 28 20

Komisariat Policji Wrocław Leśnica

ul. Średzka 42, 54-017 Wrocław
tel. +48 71 354 32 96
tel. 71 340 28 50

Komisariat Policji Wrocław Krzyki

ul. Ślężna 115-129, 53-305 Wrocław
tel. +48 71 782 46 00 lub 01,02,03

Komisariat Policji Wrocław Grabiszynek

ul. Grabiszyńska 255, 53-234 Wrocław
tel. +48 71 363 14 21
tel. 71 340 41 16

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

ul. gen. I. Połbina 1, 54-151 Wrocław
tel. +48 71 351 02 13
tel. 71 340 43 80

Komisariat Policji w Sobótce

ul. Ogrodowa 8/10, 55-050 Sobótka
tel. +48 71 316 28 17

Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich

ul.1-go Maja 16, 55-080 Kąty Wrocławskie

Komisariat Policji w Długołęce

ul. Wrocławska 24, 55-095 Długołęka
tel. +48 71 315 21 77