Dodał: |
Aktualizacja: |

Chcemy, aby imigranci/ imigrantki - rezydenci mieszkający w Polsce mieli bierne i czynne prawa wyborcze na poziomie lokalnym.

Dzięki możliwości głosowania i startowania w wyborach samorządowych, rezydenci mogą mieć realny wpływ na lokalną politykę. Ich udział w wyborach podniósłby rangę problemów społeczności imigranckich i zarazem ułatwił wykorzystanie potencjału tych społeczności dla dobra wspólnego.

Naszym zdaniem Polska - jako członek Rady Europy od 1991 roku oraz członek Unii Europejskiej od 2004 roku - zobowiązana jest do dostosowania prawa krajowego do norm europejskich, szczególnie wobec coraz intensywniejszej migracji do nas, w tym osób spoza Unii Europejskiej.

Nadanie lokalnych praw wyborczych długoterminowym rezydentom, pozwoli na szybszą i skuteczniejszą integrację cudzoziemców, którzy zdecydowali się żyć, pracować i założyć rodzinę w Polsce.

Przyczyni się także do budowania prawdziwie (a nie tylko w deklaracjach) otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa, którego podstawą jest dialog i wypracowywanie wspólnych stanowisk. Społeczeństwa, w którym wszyscy członkowie lokalnej społeczności mogą mieć wpływ na decyzje, które przecież dotyczą wszystkich.

Długoterminowi rezydenci mają wszystkie obowiązki zwykłych obywateli (m.in. płacą podatki) i prowadzą takie same życie (korzystają z urzędów, posyłają dzieci do przedszkoli, szkół, leczą się, pracują, komunikacji miejskiej). Brak praw wyborczych sprawia jednak, że ich interesy, potrzeby i preferencje nie są brane pod uwagę przez lokalnych polityków. Taka sytuacja ma wręcz znamiona dyskryminacji oraz zachęca do przedmiotowego traktowania imigrantów. Skoro państwo umożliwia napływ imigrantów spoza UE oraz ich długą rezydenturę, powinno jednocześnie dawać im możliwość nabycia, pod określonymi warunkami, lokalnych praw wyborczych. Jasno stanowi o tym konwencja o udziale cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym, przyjęta przez Radę Europy w 1992 roku. Zobowiązuje ona kraje-sygnatariuszy do umożliwienia rezydentom, przebywającym na ich terenie powyżej 5 lat, udział w wyborach na szczeblu lokalnym.

Obecnie grupa osób, które obejmowały by te zmiany to około 58 000 osób, co stanowi tylko 0,15% ludności Polski. Można bez większego wysiłku wprowadzić (i przetestować) rozszerzenie praw wyborczych na imigrantów, zanim do Polski napłynie większa fala cudzoziemców. Warto także w ten sposób przygotować grunt na ich przyjęcie i zachęcić ich do wybierania naszego kraju.

WŁĄCZ SIĘ!

https://secure.avaaz.org/pl/petition/Prezes_Rady_Ministrow_Rzeczpospolitej_Polskej_Podpisanie_Konwencji_o_udziale_cudzoziemcow_w_zyciu_publicznym/

Strona petycji na facebooku: https://www.facebook.com/events/1503836549856402 

 

Skomentuj

Film Zobacz-Zrozum-Zareaguj (3Z)
ROMOWIE rumuńscy
Filmik z IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych we Wrocławiu

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.