Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 1

Formularze do pobrania

nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

nowy wniosek o pobyt czasowy i pracę

nowy wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

zezwolenie na pobyt stały 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

zaproszenia

przedłużenie wizy SCHENGEN

przedłużenie wizy krajowej

wydanie/wymiana karty pobytu

Opłaty

OPŁATY SKARBOWE:

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - 440 zł
 • zezwolenie na pobyt czasowy - 340 zł
 • zezwolenie na pobyt stały - 640 zł
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - 640 zł
 • od przedłużenia wizy krajowej - 406 zł
 • od przedłużenia wizy Schengen - 30 euro (wg kursu euro Europejskiego Banku Centralnego)
 • wpis do ewidencji zaproszeń - 27 zł
 • udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

  
wpłat można dokonywać: w kasie urzędu lub na konto (istniej możliwość dokonania przelewu w Urzędzie - w sali obsługi paszportowej):

odbiorca: Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE*:

Opłata za wydanie/wymianę karty pobytu wynosi 50 zł.

Za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia 100 zł, a w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu każdorazowo 150 zł.

Opłata ulgowa za wydanie lub wymianę karty pobytu w wysokości 50% przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP;
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat


wpłat można dokonywać:w kasie urzędu  lub na konto (istnieje możliwość dokonania przelewu w Urzędzie - w sali obsługi paszportowej):

odbiorca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Nr rachunku bankowego: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.