Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Dotyczy cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium RP legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

Wymagane dokumenty:
/należy złożyć stosownie do okoliczności/

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zgodny z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego – wypełniony czytelnie, pismem naśladującym druk; należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, w przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być pozostawiony bez rozpoznania + aneks jeżeli obejmujesz więcej niż jedno dziecko.
 2. Aktualna fotografia osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
 3. Kserokopia paszportu /oryginał do wglądu/
 4. Kserokopia karty pobytu /oryginał do wglądu/
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 6. Odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 7. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego
 8. Kserokopia decyzji zezwalającej na pobyt stały bądź czasowy w Polsce, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 9. Kserokopia dokumentu tożsamości współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 10. Posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie
 11. Posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego
 12. Dokumenty potwierdzające źródła utrzymania  cudzoziemca
 13. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną lub społeczną
 14. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 15. Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we  wniosku- nie wymienione wyżej
 16. Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 • 1 aktualną fotografię osoby której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
 • kserokopię paszportu /oryginał do wglądu/
 • kserokopię karty pobytu /oryginał do wglądu/
 • kserokopię decyzji zezwalającej na pobyt stały lub czasowy w Polsce
 • kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo
 • poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego
 • oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu przyjęte do protokołu przed właściwym miejscowo organem
 • oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, przyjmowane do protokołu przed właściwym miejscowo organem

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu  przez adwokata, radcę prawnego, notariusza bądź polskiego konsula.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w sprawie powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula RP. 

Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym /przez notariusza/ za pośrednictwem wojewody lub konsula.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

PARTER – punkt obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Po przybyciu do urzędu proszę pobrać z automatu biletowego znajdującego się obok pokoju 0139 bilet do Oddziału Obywatelstwa Polskiego.

Infolinia:
tel. 71  340 60 58

wew. 1 odbiór paszportu
wew. 2 rejestracja obywateli UE-
wew. 3 odbiór zaproszenia
                   
wew. 4 inne sprawy Cudzoziemców
1 - odbiór karty Pobytu  i zezwolenia na pracę
2 - uzyskanie obywatelstwa polskiego
3 - legalizacja Pobytu cudzoziemca

Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00
środa w godz. 8.00-18.00

OPŁATA SKARBOWA:

 1. Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem - 5 zł
 2. Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł

UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Urząd Miasta Wrocławia.

Opłatę skarbową można wpłacać:
na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.
nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

lub

w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-15.40
środa w godz. 8.00-17.40

Procedura nadania obywatelstwa polskiego  nie podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń. Przekazanie wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych następuje niezwłocznie, gdy zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne bądź nie zostały do niego załączone wszystkie wymagane dokumenty organ administracji wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Od rozstrzygnięcia Prezydenta RP nie można złożyć odwołania.

WWW Urzędu >>

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.