Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

,,Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka''

(art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji )

 Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania i porządku publicznego.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, podobnie jak cała Policja Polska, jest zorganizowana i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy resortowe.

Do podstawowych zadań Policji należą:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;

Policjanci wykonując czynności służbowe mają prawo do:

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości ;

- zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

- zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego;

- zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;

- przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

- dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego
i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;

* Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (z poźn. zm)

W skład Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wchodzi 13 Komisariatów, w tym 10 na terenie miasta Wrocławia oraz 3 pozamiejskise

Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto

ul. Trzemeska 12, 53-679 Wrocław,

telefon: +48 71 359 26 00, 71 340 31 31, 71 340 43 90

Komisariat Policji Wrocław Krzyki

ul. Ślężna 115-129 , 53-305 Wrocław,  

telefon: +48 71 782 46 00 lub 01,02,03

Komisariat Policji Wrocław Śródmieście

ul. Grunwaldzka 6 , 50-355 Wrocław,

telefon: +48 71 340 43 58 , 71 322 22 17

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

ul. gen. I. Połbina 1, 54-151 Wrocław,

telefon: +48 71 351 02 13, 71 340 43 80

Komisariat Policji Wrocław Psie Pole

ul. Piłsudskiego 6/8, 51-151 Wrocław,

telefon: +48 71 340 46 05, 71 340 45 25

Komisariat Policji Wrocław Rakowiec

ul. R. Traugutta 94, 50-420 Wrocław,

telefon: +48 71 343 56 77, 71 340 43 44

Komisariat Policji Wrocław Ołbin

ul. Rydygiera 46, 50-249 Wrocław,

telefon: +48 71 328 96 18, 71 340 43 06

Komisariat Policji Wrocław Grabiszynek

ul. Grabiszyńska 255, 53-234 Wrocław,

telefon: +48 71 363 14 21, 71 340 41 16

Komisariat Policji Wrocław Osiedle

ul. Kiełczowska 15, 51-315 Wrocław,

telefon: +48 71 345 78 94, 71 340 28 20

Komisariat Policji Wrocław Leśnica

ul. Średzka 42, 54-017 Wrocław,

telefon: +48 71 354 32 96, 71 340 28 50

Komisariat Policji w Długołęce

ul. Wrocławska 24, 55-095 Długołęka,

telefon: +48 71 315 21 77

Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich

ul.1-go Maja 16, 55-080 Kąty Wrocławskie,

telefon: +48 71 316 65 07

Komisariat Policji w Sobótce

ul. Ogrodowa 8/10, 55-050 Sobótka,

telefon: +48 71 316 28 17

 

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Zachowane pozostają numery:

  • 997 - Policja,
  • 998 - Straż Pożarna,
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe.

sierż.szt. Justyna Szeglowska

Wydział Prewencji i Patrolowy

KMP we Wrocławiu

Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto

ul. Trzemeska 12woj. dolnośląskie
tel. +48 71 359 26 00
tel. 71 340 31 31

Komisariat Policji Wrocław Śródmieście

ul. Grunwaldzka 6, 50-355 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 340 43 58
tel. 71 322 22 17

Komisariat Policji Wrocław Rakowiec

ul. R. Traugutta 94, 50-420 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 343 56 77
tel. 71 340 43 44

Komisariat Policji Wrocław Psie Pole

ul. Piłsudskiego 6/8, 51-151 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 340 46 05
tel. 71 340 45 25

Komisariat Policji Wrocław Ołbin

ul. Rydygiera 46, 50-249 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 328 96 18
tel. 71 340 43 06

Komisariat Policji Wrocław Osiedle

ul. Kiełczowska 15, 51-315 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 345 78 94
tel. 71 340 28 20

Komisariat Policji Wrocław Leśnica

ul. Średzka 42, 54-017 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 354 32 96
tel. 71 340 28 50

Komisariat Policji Wrocław Krzyki

ul. Ślężna 115-129, 53-305 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 782 46 00 lub 01,02,03

Komisariat Policji Wrocław Grabiszynek

ul. Grabiszyńska 255, 53-234 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 363 14 21
tel. 71 340 41 16

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

ul. gen. I. Połbina 1, 54-151 Wrocławwoj. dolnośląskie
tel. +48 71 351 02 13
tel. 71 340 43 80

Komisariat Policji w Sobótce

ul. Ogrodowa 8/10, 55-050 Sobótkawoj. dolnośląskie
tel. +48 71 316 28 17

Komisariat Policji w Kątach Wrocławskich

ul.1-go Maja 16, 55-080 Kąty Wrocławskiewoj. dolnośląskie

Komisariat Policji w Długołęce

ul. Wrocławska 24, 55-095 Długołękawoj. dolnośląskie
tel. +48 71 315 21 77

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.