Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy.

 

Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej wizy Schengen, jeżeli:

1. wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu;

2. lub jeśli przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu.

Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
2. Aktualną fotografię spełniające następujące wymagania:

  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

1. dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku,

2. dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu,

3. dokumenty posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,

4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego w wysokości 30.000 euro ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową),

5. dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.

W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności dotyczących celu zawarcia małżeństwa.

Wniosek należy złożyć w Oddziale Spraw Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców:

Poniedziałek

8:00 –  16:00

Wtorek

8:00 –  16:00

Środa 

8:00 –  18:00

Czwartek

8:00 –  16:00

Piątek 

8:00 –  16:00


Sekretariat: pok.0151
tel.71 / 340 66 55
tel.71 / 340 67 02
faks 71 / 340 66 85
e-mail: mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Obywatelstwa Polskiego: 
Kierownik Oddziału tel.: 71  340 68 76
informacja              tel. 71  340 66 09 

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen, składa wypełniony formularz wniosku, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o przedłużenie wizy.

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi 30 Euro, (przeliczenia dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy)

Opłatę wnosi się na konto:

GMINA WROCŁAW  PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Przedłużenie wizy z powodu siły wyższej (vis maior - jest pojęciem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009r.  ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2008r.) i należy przez niego rozumieć takie okoliczności, które są niezależne od woli człowieka np. trzęsienie ziemi, powódź, silne wichury etc.) lub ze względów humanitarnych jest bezpłatne.

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen, składa wypełniony formularz wniosku, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o przedłużenie wizy.

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców DUW lub przesłać pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!

Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie powinien przekroczyć maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy tj. 90 dni w okresie 180 dni w przypadku wizy Schengen (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).

WWW Urzędu >>

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Sekretariat: pok.0151
tel.71 / 340 66 55
tel.71 / 340 67 02
faks 71 / 340 66 85
e-mail: soc@duw.plwoj. dolnośląskie
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 / 340 66 55
tel. 71 / 340 67 02
fax 71 / 340 66 85
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Godziny przyjmowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
8.00-16.00
środa:
8.00-18.00